Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 225736
69631?v=3 facebook 2 183701
2918581?v=3 twbs 3 108298
139426?v=3 angular 4 106347
6412038?v=3 reactjs 5 86236
70142?v=3 jquery 6 83897
131524?v=3 mozilla 7 80123
12631?v=3 substack 8 76309
170270?v=3 sindresorhus 9 75492
6128107?v=3 vuejs 10 70527
698437?v=3 airbnb 11 68113
1562726?v=3 d3 12 67480
887802?v=3 automattic 13 62750
230541?v=3 mbostock 14 57300
150330?v=3 getify 15 53451
25254?v=3 tj 16 51361
319357?v=3 nodejs 17 49301
5658226?v=3 expressjs 18 47809
4732?v=3 jashkenas 19 46932
810438?v=3 gaearon 20 44352
1715673?v=3 zeit 21 43873
1342004?v=3 google 22 43127
629429?v=3 hakimel 23 41391
10161?v=3 joyent 24 40855
1136800?v=3 h5bp 25 40145