Top Php GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
958072?v=3 laravel 1 48035
143937?v=3 symfony 2 23510
527621?v=3 thephpleague 3 21652
4986074?v=3 roots 4 17903
993323?v=3 yiisoft 5 17093
8863432?v=3 bcit-ci 6 14556
7535935?v=3 spatie 7 14540
973269?v=3 barryvdh 8 13455
5947812?v=3 friendsofphp 9 12983
837015?v=3 composer 10 11786
603116?v=3 domnikl 11 11744
25218?v=3 sebastianbergmann 12 11570
1836015?v=3 phpoffice 13 11257
296074?v=3 zendframework 14 10892
1221505?v=3 phalcon 15 10661
209254?v=3 doctrine 16 10474
99944?v=3 fzaninotto 17 10414
4840775?v=3 phacility 18 10214
202732?v=3 knplabs 19 9962
23666?v=3 cakephp 20 9728
638632?v=3 guzzle 21 9553
276006?v=3 wordpress 22 9020
11195762?v=3 slimphp 23 8904
194377?v=3 jenssegers 24 8403
529709?v=3 friendsofsymfony 25 8304